Site Haritası
Takvim
ANKARA ADLİYESİ

Kanal Katılım

                                                                                                     Mehmet Boyacı

                                                                                                    İnşaat Mühendisi

                                                                                             Gaymenkul.Deg.Uzman

                                                                                             Aktüer / Hesap Uzmanı                                                                                          

                                      KANAL KATILIM BEDELİ HAKKINDA

           Bu konuda sorun,  abone olmak isteyenin  maliki bulunduğu bağımsız bölüme ilişkin ferdi su aboneliğinin tesisi için  idareye kanal katılım ve şebeke tesis bedeli ödemekle yükümlü olup olmadığı ve şayet ödenecekse ne kadar ödemesi gerektiği noktasında toplanmaktadır.

          Kanal Katılım Bedeli ile ilgili davaların temelinde abone olurken Belediye tarafından  300 tl ile 8.000 tl arasında talep edilen Kanal Katılım Bedeli talep etmesinden kaynaklanmaktadır.

         Talep edilen bu farklı rakamlar aynı bölgede, aynı caddede, aynı sokakta olduğu gibi zaman zaman da aynı sitede oturanlar arasındaki abonelerden de çok  farklı rakamlarda Kanal Katılım Bedeli talep edilmektedir.

       

         İşin aslına,  belediye bu yetkiyi ;

- 01.07.1981 tarihinde yürürlüğe giren  2464 Sayılı Belediye Gelirleri yasasının 87, 88 ve 89. Maddelerinden, * 

- Aski Tarifeler Yönetmenliğinin 39. Maddesinden, ** 

- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 30.maddesinin 3.fıkrası, ***

- İmar Kanununun 23. Maddesi 6. fıkrası  **** ile birlikte almakta idi.

         Ne var ki Aski’nin tarifeler yönetmenliği 39. Maddesi Ankara 2.Vergi Mahkemesi  E 2011/ 543  K 2012/963 T 02.05.2012  tarafından iptal edilmiştir. 

         Bu iptal kararının yaklaşık 2 ay sonrasında Aski Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu  katılım bedelleri fiyatlandırmasını 04.07.2012 tarih ve 164 sayılı yönerge ile belirlemiş,  kanal katılım bedelinin yapılan hat uzunluğunun sadece cephe uzunluğu kadar ve  birim metre tulun çarpımı ( KP = L x T / 2 ) ( L= Cephe   T= Yılı Bayındırlık Birim Fiatı ***** ) şeklinde hesaplama yöntemi getirmiştir. Burada  hesaplanan değerden İnşaat Ruhsatı aşamasında alınan Kanal Katılım Bedeli düşülerek parseldeki bağımsız bölüm başına hesaplama yöntemi getirilmiştir.

         02.05.2012 Tarihinde Vergi Mahkemesi tarafından iptal edilen   Aski’nin tarifeler yönetmenliğinin  39. Maddesi    yerine 04.07.2012 tarihinde   Aski Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu  katılım bedelleri fiyatlandırması  164 sayılı yönerge ile belirlemiş, peki şimdi hangi formül uygulanacak?

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin E 2014/11786K 2015/12191 K T 01.07.2015 T, Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin E 2014/9547  K 2015/12333 K  T 02.07.2015 T, Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin E 2014/9016  K 2015/12194 K  T 01.06.2015 T, Kararları incelendiğinde  “ kanal katılım ve şebeke tesisi bedelinin abonelik başvuru tarihindeki yürürlükte bulunan tarife hükümleri dikkate alınarak  belirlenmesi suretiyle uyuşmazlığın  çözülmesi “ istemektedir. 

                   Buna göre  02.05.2012 tarihinden önce  Aski’nin tarifeler yönetmenliğinin  39. Maddesi  ne göre KP= LxTxN/2 formülü,  02.05.2012 tarihinden sonrası ise KP= LxT/2 Formülleri hesap yapılması gerekmektedir.

Tabi her iki durumdada   L Yerine parselin hizmet geçen  boyu, T yerine ise Abonelik tarihi itibarıyla o yılın İller Bankası veya Bayındırlık Bakanlığı verileriyle 1 metre kanal maliyetini nin hesapta alınması  gerekecektir. 

           Burada da karşımıza çıkan sorun, görüşümüz göre:  önceki yıllarda avans olarak ödenen bu bedelinde düşülmeden önce katsayı ile abonelik tarihindeki değere getirilip düşülmesi gerekmektedir.

         Sonuç olarak , Aski Tarifeler Yönetmenliğinin 39. Maddesindeki hesaplama ve arsa vergi değerinin % 2 geçmeme ve KP formülündeki arsa m2 çarpanı kaldırılmış yerine sadece  KP= L*T/2 formülü geçerli olmuştur.

 Anlaşmazlıklar genellikle ;

1- Belediye yapmadığı altyapı için kanal katılım bedeli talep etmektedir. Bilindiği gibi “ İmar Kanunu 23/6 maddesi uyarınca Toplu mesken alanlarında alt yapı tesisleri belediyelerce onaylı projesine göre ilgili şahıs veya kurumlarınca yapılmışşa belediyece alt yapı hizmetleri nedeniyle hiçbir bedel ödenmez “ demektedir.

Buna rağmen,
 Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 06.06.2012 gün ve 2012/13-157 E.  2012/345 K.. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 31.5.2012 gün ve 20111/21139 E. 2012/14121 K., Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 06.12.2012 gün ve 2012/4090 E. 2012/9001 K. Sayılı ilamlarında   “..Ancak bu düzenlemenin; sadece konutun üretilmesi, inşaat ve iskan aşamalarında alınması gereken bedelleri içerdiğide gözönünde bulundurulmalıdr.” Demekle mahkemenin kanal katılım ödenmeme kararını bozmuştur.

 2- Kanal katılım bedelinin yeni malikten alınması yasal olmadığı.Bu konuda hakkında Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 05/02/2007 tarih ve 11904/1270 sayılı kararında    “Yapı kullanma izni (iskan izni) alınmış bir binaya malik yada kiracı olarak yerleşen kişiden bir defa daha katılım payının alınmasının yasal değildir. Yeni malikten su ve kanalizasyon harcamalarına katılım payının ödenmediği gerekçesi ile talepte bulunmak MK 2 Maddesindeki  iyi niyet kurallarına aykırılık teşkil eder” demekte idi,  bu konuda Yargıtay’ın yeni kararında  

 3- Yargıtay yeni görüşüne göre İskan tarihinden sonrada gelen hizmetten yararlanan sorumlu olduğu   Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E  2013/13-2333 K  2015/1496  T 05.06.2015  te “  davacının 3.134,34 TL. den sorumlu olduğu belirlenmiş, ancak mahkemece, iskan tarihinden sonra yeni bir çalışma yapılmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Oysa Dairemizin uygulamasına göre, aboneliğin iskan tarihinden sonra olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Bu nedenle mahkemece, davacının  kanal katılım ve şebeke bedelinden sorumlu olduğunun kabulü ile kararı bozmuştur. 

3- Abone hizmet gelen hattın sadece kendi parselinin cephesi kadar metre tülden sorumludur. Daha önceki yıllarda zaman zaman  belediyeler bütün hattın boyu üzerinden hesap yapmışlar ve KP= L x T x N / 2  formülü ile veya arsa vergi değerinin % 2 üzerinden inşaat ruhsatı aşamasında bedel almışlardır.

04.07.2012 tarih ve 164 sayılı yönetim kurulu kararı ile kanal katılım bedelinin yapılan hat uzunluğu sadece cephe uzunluğu kadar  ile birim metre tulun çarpımı  KP=L x T / 2 ile hesaplandığın kanal katılım bedelleri önceki hesaplamaya göre çok daha az çıkmaktadır.(Yargıtay 3. Hukuk Dairesi  E.2013/19648 K.2014/3677 T. 10.3.2014)

4- Kanal bedeli olarak değişik tarihler dikkate alınırken doğrusu, Aboneliğe başvurulduğu tarihteki Bayındırlık ve iskan Bakanlığı birim değerleri esas alınmak suretiyle, KP= L x T / 2  formülü ile hesap yapılması gerekmektedir.( Yargıtay 3. Hukuk Dairesi    E. 2013/18000 K. 2014/2310 T. 17.2.2014 )

 

SONUÇ :

               Kanal Katılım Bedeli hesaplaması, tahsili veya dava dosyası hazırlanması esnasında Yargıtay görüşlerine de uygun olmak adına, mutlaka;

         “Aboneye yeni bir hizmet ve yenileme götürüldüğü ve  bu hizmetten  yararlandığının  açık ve net olması,   Katılım Bedeli hesabının 02.05.2012 tarihinden önce  Aski’nin tarifeler yönetmenliğinin  39. Maddesi  ne göre KP= LxTxN/2 formülü,  02.05.2012 tarihinden sonrası ise KP= LxT/2 Formüllerine göre hesap yapılması gerekmektedir. 

               Büyükşehir Belediyesinin 04.07.2012 tarih ve 164 sayılı yönetim kurulu kararı ile hesaplanan formül ile yapı ruhsatı alınırken kanal katılım bedelinin tam olarak   tahsil edileceğinden, belediyece abonelik aşamasında talep edilecek  bir tutar kalmayacaktır. Aboneler kanal katılım bedeli ödemeden abone olabilecekler ve bu konuda mahkemelere dava dosyaları gelmeyeceği beklenmektedir. 06.20.2015

 

 

www.uzmanbilirkisi.com

 

 

*  1-  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasası  :  Madde 87 - Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, aşağıdaki şekilde kanalizasyon tesisi yapılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden, Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı alınır:

          a) Yeni kanalizasyon tesisi yapılması,

          b) Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi.

İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller, hangi yoldaki kanalizasyona bağlanmış ise, payın hesabında o yola ait kanalizasyon giderleri nazara alınır. Su tesisleri harcamalarına katılma payı:

Madde 88 - Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce beldede aşağıdaki şekillerde su tesisleri yapılması halinde, dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden, Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı alınır:

          a) Yeni içme suyu şebeke tesisleri yapılması,

          b) Mevcut şebeke tesislerinin tevsii ve ıslahı.

          Birden fazla yol kenarında bulunan gayrimenkullere ait payın hesabında, bunların yalnız suya bağlandıkları yol üzerindeki uzunlukları esas alınır.

          Payların hesaplanması:

Madde 89 -  (Değişik: 4/12/1985 - 3239/121 md.)

          a) Harcamalara katılma payları, bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde, bu hizmetler dolayısıyla yapılan giderlerin tamamıdır. Şu kadar ki yapılacak giderler peşin ödendiği takdirde bu paylar ilgililerden yüzde yirmi beş noksanı ile alınır. Ancak, bu tür hizmet giderleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İller Bankası tarafından tespit edilen ve yayınlanan rayiç ve birim fiyatlara göre hesaplanan tutarları aşamaz.

          Özel Devlet yardımları, karşılıksız fon tahsisleri, bu işler için yapılacak bağış ve yardımlar ve istimlak bedelleri giderler tutarından indirilir.

          Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda vergi değerinin yüzde 2'sini geçemez.     (Son paragraf iptal: Ana. Mah. nin 28/3/2002 tarih ve E. 2001/5, K. 2002/42 sayılı kararı ile.)

            b) Belediyelerin (3030 sayılı kanunun uygulandığı şehirlerde hizmeti veren belediyelerin) görüşü alınmak suretiyle, Harcamalara Katılma paylarını 1/2'ye (peşin ödemede 1/3'e) kadar indirmeye, pay çeşitlerine göre farklılaştırma yapmaya, payların ödenecek miktarını birlikte veya pay çeşitlerine göre ayrı ayrı olmak üzere İçişleri Bakanlığınca bildirilecek 

 

** 2- Aski Tarifeler Yönetmenliği   :

Madde 19 : (Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 04.07.2012  tarih ve 164 nolu kararıyla kabul edilen yönetmelik gereği) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 87. ve 88. Maddeleri gereği bir programa göre yapılacak yeni; içme, kullanma, endüstri suyu ve kanalizasyon yatırımları ile mevcutların genişletilmesi (tevsi), iyileştirilmesi (ıslahı) amacıyla yapılan harcamalar ve istek üzerine ASKİ Genel Müdürlüğü’nce yapılacak işlerin toplam yatırım giderleri tesislerin hizmet edeceği saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payı alınır.

Su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payı = KP

Tesislerden yararlanacak gayrimenkulün yola nazaran arsa cephesi = L

Gayrimenkulün yararlanacağı su veya kanal hattına metre / tûl maliyeti = T

Su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları :

KP = L X T  / 2

Formülüne göre hesaplanan değerdir.

 

*** 3194 Sayılı İmar Kanunu  Madde 23 – 6. paragraf Toplu mesken alanlarında, ilgili şahıs veya kurumlarca ilgili idarenin izni ile bütünü inşa ve ikmal edilen teknik altyapının iki tarafındaki diğer parsellerin sahiplerinden, kendi parsellerine isabet eden bedel alınmadıkça, kendilerine yapı ruhsatı verilmez.

Toplu mesken alanlarında altyapı tesisleri belediyelerce onaylı projesine göre ilgili şahıs veya kurumlarınca yapılmışsa belediyece altyapı hizmetleri nedeniyle hiçbir bedel alınmaz.

Alınan bu paralar teknik altyapıyı yaptıranlara veya bu meblağı önceden ilgili idareye ödeyenlere aynen geri verilir. Şu kadar ki, bir yolun iki tarafındaki parsel sahipleri bahis konusu yol bedellerini ve bir kanalizasyon şebekesinden istifade eden veya etmesi gereken parsel sahipleri teknik altyapı bedellerini ilgili idareye vermedikçe ilgili idarenin bu tesisleri inşa ve ikmali mecburiyeti yoktur. Mevcut binalarda esaslı değişiklikler ve ilaveler yapılması da bu madde hükümlerine bağlı olmakla beraber, bunların tamirleri için yukarıdaki şartlar aranmaz.

 

**** 3194 Sayılı İmar Kanunu  Madde 30 – 3.paragraf   Bu maddeye göre verilen izin yapı sahibini kanuna, ruhsat ve eklerine riayetsizlikten doğacak mesuliyetten  kurtarmayacağı gibi her türlü vergi, resim ve harç ödeme mükellefiyetinden de kurtarmaz.

 

*****2015 yılı için 213.05 tl/mt

           2014 yılı için 198.61 tl/mt

           2013 yılı için 181.71 tl/mt

           2012 yılı için 173.06 tl/mt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam13
Toplam Ziyaret33586
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.26368.2967
Euro9.95069.9905
Hava Durumu
Saat